InterMEDs е Еразмус + проект кој е изграден на специјална обука на членовите на двете заедници локални и мигрантски заедници да бидат индивидуи кои ќе дејствуваат како специфични посредници помеѓу размената на различни култури со клучните вештини на социјална одговорност и интеркултурно разбирање и вештини за користење на сите форми на промоција како што се уметност, култура, медиуми, обука за зајакнување на почит, толеранција, соработка и коалиција на заедници.