Σχετικά

Σχετικά

Η μετανάστευση με τους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στα Κράτη-Μέλη γύρω από τις μεσογειακές ακτές τα τελευταία δύο χρόνια έχει επισπεύσει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην οικοδόμηση συνασπισμού και στην ενίσχυση της διαθρησκευτικής ανοχής. Φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης, διακρίσεων, ξενοφοβίας, ρητορικής μίσους και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας έχουν προκύψει στην πολιτική και κοινωνική ζωή με εκατοντάδες περιστατικά, απαιτώντας συγχρόνως στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες προς την ένταξη, τις ανθρώπινες αξίες, τη δημοκρατική ζωή, την αποδοχή και την ανοχή. Ωστόσο, όποιο και αν είναι το πρόβλημα με την επακόλουθη λύση του, γίνεται αναφορά στην ανάγκη για δραστηριότητες που προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των πολιτισμών που έρχονται σε επαφή, την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων και τη μείωση του φόβου και των αρνητικών αντιλήψεων μεταξύ των κοινοτήτων και των μελών τους.

Αυτό ενισχύει την άποψή μας για ειδική εκπαίδευση των μελών των δύο κοινοτήτων, είτε των ντόπιων είτε των μεταναστών, ώστε να καταστούν τα άτομα που θα δράσουν ως ειδικοί διαμεσολαβητές για την ανταλλαγή διαφορετικών πολιτισμών, με δεξιότητες-κλειδιά

την κοινωνική ευθύνη, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την κάθε μορφής προώθηση, όπως την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού, των μέσων, της εκπαίδευσης για την ενίσχυση του σεβασμού και της ανεκτικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το InterMEDs αντιμετωπίζει τις προτεραιότητες της κοινωνικής ένταξης, της υποστήριξης των ατόμων για απόκτηση και ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων-κλειδιών και ανοικτών και καινοτόμων πρακτικών σε μια ψηφιακή εποχή.

Σκοπός του Προγράμματος

Ο στόχος του Προγράμματος InterMEDs είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των μελών της κοινωνίας οι οποίοι θα δράσουν ως «σημεία πρόσβασης» και διαμεσολαβητές στις κοινωνίες, θα έχουν δυναμική, δυνατότητες, αυξημένες διαπολιτισμικές ικανότητες, δεξιότητες-κλειδιά και διαθέσιμα εργαλεία για να ενεργήσουν προς την κατανόηση, τη συνεργασία και τον συνασπισμό μεταξύ των μελών της κοινότητας και παράλληλα θα έχουν την εξουσία να αντιδράσουν σε οποιεσδήποτε μορφές μισαλλοδοξίας, διάκρισης και κατάχρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για όλους, για την κοινωνία που μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο όταν υπάρχει ένα περιβάλλον ένταξης και ανεκτικότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαπολιτισμικής ανταλλαγής και του σεβασμού και μέσα από τη διαπολιτισμική διαμεσολαβήση.

Στόχοι

Να ενδυναμώσει τα μέλη της κοινωνίας μέσα από εκπαίδευση και ειδικά εργαλεία ως διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές-εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για βελτίωση της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων και των μελών τους. Αυτοί οι διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές θα συνεισφέρουν στον πρακτικό συνασπισμό των διαφορετικών πολιτισμικά πληθυσμών, στις επιλύσεις συγκρούσεων, στη μισαλλοδοξία και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Οι διαμεσολαβητές να υιοθετήσουν στην εκπαίδευσή τους, πέρα από τα παραδοσιακά υλικά, άλλα μέσα, όπως κοινές καλλιτεχνικές αξίες, παραδόσεις, Μέσα

Να συμπεριλάβει στη διαδικασία αυτή μέλη και των δύο κοινοτήτων και να δώσει την ευκαιρία στους νέους και στις γυναίκες αυτών των τοπικών κοινοτήτων να είναι σε ηγετική θέση

Οι διαμεσολαβητές να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και να ψηφιοποιήσουν την ποιότητα του μαθησιακού περιεχομένου

Να δημιουργήσει και να παραδώσει καινοτόμα προϊόντα και εργαλεία κατάρτισης -σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες ανάγκες για πηγές μάθησης- βασισμένα σε μεθοδολογίες διαφοροποίησης και σε προσεγγίσεις εκπαίδευσης ενηλίκων

Παραδοτέα έργου