Πλατφόρμα

Πλατφόρμα

Coming Soon

Η online πλατφόρμα αποτελείται από παρουσιάσεις, αντικείμενα πολυμέσων και δωρεάν διαθέσιμα μαθήματα/επιμορφώσεις για α) αρχηγούς ή εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, ΜΚΟ, Συλλόγους της κοινωνίας των πολιτών, Ενώσεις μεταναστών/προσφύγων, οργανισμούς που υποστηρίζουν την ένταξη, τις πρακτικές ενσωμάτωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, και β) το προσωπικό δημόσιων φορέων και τους δημόσιους υπαλλήλους-διοικητικό προσωπικό σε σχετικές θέσεις που χρειάζονται να αποκτήσουν όλες αυτές τις διαπολιτισμικές δεξιότητες, απαραίτητες για την καθημερινή επαφή με πολίτες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds